April 2018

P1040140Freitag, 06.04., 17.00 Uhr
Dorfspiel

Freitag, 13.04., 17.00 Uhr
Eierrallye

Freitag, 20.04., 17.00 Uhr
Olympiade Fußball

Freitag, 27.04., 17.00 Uhr
Olympiade Indiaca + Mölkky